Szkolenie dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Zapraszamy Państwa do odbycia obowiązkowego szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, zorganizowanego w formie samokształcenia kierowanego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie obowiązkowych szkoleń BHP (Dz. U. z 2004 r., Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.).

Szkolenie kierowane jest do pracodawców, w tym osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami, a także innych osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych, np. kierowników robót, kierowników budowy).

Szkolenie okresowe pracodawców i innych osób kierujących pracownikami powinno być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 5 lat, przy czym pierwsze szkolenie okresowe osoby te odbywają w okresie do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach.

Uczestnicy, po wniesieniu opłaty, mają przez 30 dni dostęp do szkolenia e-learningowego, programu szkolenia, pytań kontrolnych. Szkolenie kończy się egzaminem sprawdzającym przyswojenie przez uczestnika szkolenia wiedzy objętej programem szkolenia oraz umiejętności organizowania pracy zgodnie z przepisami BHP.

W przypadku zainteresowania zgłoszeniem do szkolenia większej liczby uczestników, prosimy o wcześniejszy kontakt drogą korespondencji pocztą e-mail: szkolenia@behape.szczecin.pl .

W razie potrzeby, zgodnie z obowiązującymi przepisami, uczestnikom szkolenia zapewniamy możliwość odbycia indywidualnych konsultacji drogą korespondencji pocztą e-mail, poprzez komunikator Skype, bądź telefonicznych.

Po ukończeniu szkolenia, przystąpieniu do egzaminu (max. 3 podejścia) i otrzymaniu minimum 60% punktacji podczas egzaminu sprawdzającego, uczestnikowi wydawane jest zaświadczenie o ukończenia szkolenia w dziedzinie BHP, identyczne jak w przypadku szkolenia stacjonarnego, ważne w całym kraju, honorowane przez Państwową Inspekcję Pracy i inne organy nadzoru państwowego nad warunkami pracy.

BeHaPe S.C.

Aby kontynuować kliknij w link poniżej.

Uwaga: Użytkowanie strony internetowej oznacza zgodę na używanie plików Cookie. Więcej informacji w polityce prywatnoœści.