Szkolenie dla pracowników inżynieryjno-technicznych

Zapraszamy Państwa do odbycia obowiązkowego szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, zorganizowanego w formie samokształcenia kierowanego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie obowiązkowych szkoleń BHP (Dz. U. z 2004 r., Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.).

Szkolenie to jest przeznaczone dla pracowników, którzy zajmują się sprawami technicznymi w zakładzie (tworzą technikę lub ją organizują), a w szczególności dla:

  • projektantów,

  • konstruktorów,

  • technologów,

  • organizatorów produkcji.

Pracownicy inżynieryjno-techniczni, z racji wykonywanego zawodu i pełnionych w zakładzie pracy funkcji, mają duży wpływ na kształtowanie warunków pracy i to nie tylko w swoim macierzystym zakładzie, ale również tam, gdzie znajdują się efekty ich pracy (obiekty budowlane, wyposażenie techniczne stanowisk pracy, technologie, organizacje pracy).

Szkolenie pracowników inżynieryjno-technicznych powinno być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 5 lat, z tym, że pierwsze szkolenie okresowe odbywa się do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach.

Uczestnicy, po wniesieniu opłaty, mają mają przez 30 dni dostęp do szkolenia e-learningowego, programu szkolenia, pytań kontrolnych. Szkolenie kończy się egzaminem sprawdzającym przyswojenie przez uczestnika szkolenia wiedzy objętej programem szkolenia oraz umiejętności organizowania pracy zgodnie z przepisami BHP.

W przypadku zainteresowania zgłoszeniem do szkolenia większej liczby uczestników, prosimy o wcześniejszy kontakt drogą korespondencji pocztą e-mail: szkolenia@behape.szczecin.pl .

W razie potrzeby, zgodnie z obowiązującymi przepisami, uczestnikom szkolenia zapewniamy możliwość odbycia indywidualnych konsultacji drogą korespondencji pocztą e-mail, poprzez komunikator Skype, bądź telefonicznych.

Po ukończeniu szkolenia, przystąpieniu do egzaminu (max. 3 podejścia) i otrzymaniu minimum 60% punktacji podczas egzaminu sprawdzającego, uczestnikowi wydawane jest zaświadczenie o ukończenia szkolenia w dziedzinie BHP, identyczne jak w przypadku szkolenia stacjonarnego, ważne w całym kraju, honorowane przez Państwową Inspekcję Pracy i inne organy nadzoru państwowego nad warunkami pracy.

Zapraszamy,

BeHaPe S.C.

Aby kontynuować kliknij w link poniżej.

Uwaga: Użytkowanie strony internetowej oznacza zgodę na używanie plików Cookie. Więcej informacji w polityce prywatnoœści.