Szkolenie dla pracowników administracyjno-biurowych innych niewymienionych w pkt 1-4, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Zapraszamy Państwa do odbycia obowiązkowego szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, zorganizowanego w formie samokształcenia kierowanego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie obowiązkowych szkoleń BHP (Dz. U. z 2004 r., Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.).

Szkolenie adresowane jest do pracowników administracyjno-biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych, a także pracowników placówek służby zdrowia, szkół i innych placówek oświatowych, jednostek naukowo-badawczych i innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenie to jest przeznaczone również np. dla:

  • lekarzy, pielęgniarek, salowych, personelu aptek,

  • intendentów w przedszkolach, szkołach
  • innych pracowników, którzy w zakresie swoich obowiązków mają odpowiedzialność w zakresie BHP (np. za stan pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, zakupy środków ochrony indywidualnej, zakupy odzieży roboczej i ochronnej, zakupy środków higienicznych), a nie są osobami kierującymi pracownikami, ani pracownikami inżynieryjno-technicznymi.

W tej sytuacji to pracodawca sam zadecyduje, którzy pracownicy są zatrudnieni na stanowiskach biurowych, na których występują zagrożenia i/lub które są związane z odpowiedzialnością w zakresie BHP. Szkolenie to jest zatem przeznaczone dla pracowników administracyjno-biurowych, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne, zatrudnionych np. w:

  • szpitalach, aptekach,

  • przychodniach i gabinetach lekarskich,

  • szkołach, przedszkolach

którzy w swojej codziennej pracy:

  • posługują się komputerem z monitorem ekranowym,

  • są zagrożeni napadem, rozbojem,

  • są lub mogą być narażeni na oddziaływanie czynników niebezpiecznych lub szkodliwych, np. z powodu narażenia na czynniki biologiczne występujące w środowisku pracy, niebezpieczne substancje i preparaty chemiczne itp.

Szkolenie osób zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych podlegających szkoleniu okresowemu powinno być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 5 lat, z tym, że pierwsze szkolenie okresowe odbywa się do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach.

Uczestnicy, po wniesieniu opłaty, mają mają przez 30 dni dostęp do szkolenia e-learningowego, programu szkolenia, pytań kontrolnych. Szkolenie kończy się egzaminem sprawdzającym przyswojenie przez uczestnika szkolenia wiedzy objętej programem szkolenia oraz umiejętności organizowania pracy zgodnie z przepisami BHP.

W przypadku zainteresowania zgłoszeniem do szkolenia większej liczby uczestników, prosimy o wcześniejszy kontakt drogą korespondencji pocztą e-mail: szkolenia@behape.szczecin.pl .

W razie potrzeby, zgodnie z obowiązującymi przepisami, uczestnikom szkolenia zapewniamy możliwość odbycia indywidualnych konsultacji drogą korespondencji pocztą e-mail, poprzez komunikator Skype, bądź telefonicznych.

Po ukończeniu szkolenia, przystąpieniu do egzaminu (max. 3 podejścia) i otrzymaniu minimum 60% punktacji podczas egzaminu sprawdzającego, uczestnikowi wydawane jest zaświadczenie o ukończenia szkolenia w dziedzinie BHP, identyczne jak w przypadku szkolenia stacjonarnego, ważne w całym kraju, honorowane przez Państwową Inspekcję Pracy i inne organy nadzoru państwowego nad warunkami pracy.

Zapraszamy,

BeHaPe S.C.

Aby kontynuować kliknij w link poniżej.

Uwaga: Użytkowanie strony internetowej oznacza zgodę na używanie plików Cookie. Więcej informacji w polityce prywatnoœści.