Szkolenie dla pracowników administracyjno-biurowych

Zapraszamy Państwa do odbycia obowiązkowego szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, zorganizowanego w formie samokształcenia kierowanego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie obowiązkowych szkoleń BHP (Dz. U. z 2004 r., Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.).

Szkolenie adresowane jest do pracowników administracyjno-biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych, np. pracowników obsługi sekretariatów, nauczycieli zatrudnionych w szkołach i innych placówkach oświatowych.

Szkolenie to jest przeznaczone w szczególności dla:

 • sekretarek, asystentek, intendentów, przedstawicieli handlowych,

 • nauczycieli, wychowawców,

 • pracowników jednostek naukowo-badawczych,

 • pracowników, których praca wiąże się z codziennym używaniem samochodu (np. pracownicy marketingu),

Szkolenie to jest zatem przeznaczone dla pracowników administracyjno-biurowych, zatrudnionych np. w:

 • firmach produkcyjnych, handlowych, usługowych,

 • urzędach i instytucjach,

 • szkołach, uczelniach i innych placówkach oświatowych,

 • jednostkach naukowo-badawczych,

 • placówkach kulturalnych,

którzy w swojej codziennej pracy:

 • posługują się komputerem z monitorem ekranowym,

 • są zagrożeni napadem, rozbojem.

Szkolenie osób zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych podlegających szkoleniu okresowemu powinno być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 6 lat, z tym, że pierwsze szkolenie okresowe odbywa się do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach.

Uczestnicy, po wniesieniu opłaty, mają mają przez 30 dni dostęp do szkolenia e-learningowego, programu szkolenia, pytań kontrolnych. Szkolenie kończy się egzaminem sprawdzającym przyswojenie przez uczestnika szkolenia wiedzy objętej programem szkolenia oraz umiejętności organizowania pracy zgodnie z przepisami BHP.

W przypadku zainteresowania zgłoszeniem do szkolenia większej liczby uczestników, prosimy o wcześniejszy kontakt drogą korespondencji pocztą e-mail: szkolenia@behape.szczecin.pl .

W razie potrzeby, zgodnie z obowiązującymi przepisami, uczestnikom szkolenia zapewniamy możliwość odbycia indywidualnych konsultacji drogą korespondencji pocztą e-mail, poprzez komunikator Skype, bądź telefonicznych.

Po ukończeniu szkolenia, przystąpieniu do egzaminu (max. 3 podejścia) i otrzymaniu minimum 60% punktacji podczas egzaminu sprawdzającego, uczestnikowi wydawane jest zaświadczenie o ukończenia szkolenia w dziedzinie BHP, identyczne jak w przypadku szkolenia stacjonarnego, ważne w całym kraju, honorowane przez Państwową Inspekcję Pracy i inne organy nadzoru państwowego nad warunkami pracy.

Zapraszamy,

BeHaPe S.C.

Aby kontynuować kliknij w link poniżej.

Uwaga: Użytkowanie strony internetowej oznacza zgodę na używanie plików Cookie. Więcej informacji w polityce prywatnoœści.